Despre mediere

Medierea este soluţia cea mai simplă, cea mai rapidă şi mai accesibilă, din punct de vedere financiar, pentru rezolvarea unei dispute.

Apelarea la procesul judiciar (judecata obişnuită în faţa instanţei) are multe dezavantaje faţă de procedura medierii:

  • generează de regulă costuri mai mari,
  • are o durată mult mai mare
  • este generatoare de stress pentru că pot fi necesare luni sau chiar ani pentru finalizarea procesului
  • niciodată nu există garanţii în obţinerea unui rezultat convenabil
  • soluţia este dictată de instanţă, iar părţile pot fi în total de dezacord cu aceasta.

Din aceasta perspectivă, este bine ca părţile aflate în conflict  să apeleze la judecata obişnuită doar ca la un ultim resort.

Medierea se află la dispoziţia oricui, indiferent dacă există sau nu un proces pe rolul instanţelor. Deasemenea, dacă există un proces pe rol, părţile pot apela la mediere indiferent de stadiul procesual (fond, apel sau recurs).

Tendinţa naţională şi mai ales internaţională este de a degreva instanţele de judecată şi a direcţiona persoanele aflate în conflict către mediere şi mediatori. De multe ori, chiar judecatorii îndrumă multe cazuri către mediere.

Solutia la care se ajunge prin mediere se consemneaza într-un document numit Acord de Mediere şi care poate fi învestit cu formulă executorie.

Cum se desfaşoară medierea

Procedura de mediere este voluntară, dacă legea nu prevede altfel, şi poate avea loc doar în baza acordului părţilor.

Medierea, largo sensu, are mai multe etape:

I. Pre-medierea

Procedura de mediere începe prin cererea adresată mediatorului de părţile în conflict sau de una dintre ele.

Dacă cererea  este facută doar de catre una dintre părţi, mediatorul comunică celeilalte părti, la cererea expresă a părţii solicitante şi contra cost, invitaţia în vederea participării la şedinţa gratuită de informare.

II. Informarea

În cazul imposibilităţii de prezentare a uneia dintre părtile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia şi cu acordul celeilalte părţi, o nouă dată a şedinţei de informare. Dacă, după epuizarea demersurilor legale ale mediatorului, partea căreia i-a fost adresată invitaţia refuză în scris sau nu se prezintă de doua ori la rând la şedinţa de informare, mediatorul elibererează părţii solicitante un proces verbal din care să reiasă toate demersurile realizate, cu copii ale confirmărilor de primire a invitaţiilor trimise.

Cetificatul de infomare, care atestă parcurgerea etapei obligatorii a informarii, aşa cum este ea prevazută de lege, se va elibera doar în situaţia în care informarea a fost realizată cu toate părţile implicate, cu acceptul acestora, în şedinţa comună sau în şedinţe separate.

III. Medierea propriu-zisa

Medierea propriu-zisă se desfasoară numai după încheierea între mediator şi părţile aflate în conflict a unui contract de mediere.

Metodele şi tehnicile utilizate de cãtre mediator vor servi exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmãrite de pãrtile aflate în conflict.

Mediatorul nu poate impune pãrtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii si nu poate emite pareri, judecati, nu poate da sfaturi sau consilia partile din punct de vedere legal sau din oricare alte puncte de vedere.

Pãrtile aflate în conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord.

Pe tot parcursul medierii, limbajul si tonul folosite vor fi demne, adecvate, constructive si decente si nu vor putea fi incalcate drepturile partilor privitoare la demnitate, libertate si viata privata.

Procedura de mediere este confidentiala, mediatorul neputand fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere.

Medierea se va desfasura, in functie de necesitati, in sesiuni comune si in sesiuni separate cu partile.

Mediatorul are obligatia sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil. Rezultatul medierii nu poate fi insa imputat mediatorului, obligatia sa fiind doar una de diligenta, nu si de rezultat, avand in vedere faptul ca nu poate influenta in niciun fel vointa partilor.

Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Întelegerea pãrtilor poate fi supusã verificãrii notarului public în vederea autentificãrii ori, dupã caz, încuviintãrii instantei de judecatã, în conditiile legii.

La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevãzute de lege (acord partial sau total, esuare a medierii, denuntare a contractului de mediere), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneazã de cãtre pãrti, personal sau prin reprezentant, si de mediator.

Pãrtile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.